Shah Rukh Khan

Datum: 2. November 2023

Shah Rukh Khan

Geburtstag des King Khan. (1965)